Η ποιότητα είναι πάντα πρώτη προτεραιότητα.

Στην Γεωργιάδης Α.Ε. η ποιότητα είναι πάντα πρώτη προτεραιότητα. Για να βεβαιωθούμε ότι όλα όσα κάνουμε για σας δεν είναι τίποτα λιγότερο από το καλύτερο, ακολουθούμε μια προληπτική προσέγγιση για τα πρότυπα ποιότητάς μας και δεσμευόμαστε για συνεχή βελτίωση.

Εκτελούμε τακτικά ποιοτικούς ελέγχους εφαρμόζοντας συστήματα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την ποιότητα των πρώτων υλών και την ορθή διεξαγωγή των διαδικασιών παραγωγής και αποθήκευσης, μέχρι την ελεγχόμενη μεταφορά και διανομή των τελικών προϊόντων εκτύπωσης και συσκευασίας.

Ακολουθούμε υψηλά standard ποιότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας ότι η πρώτη ύλη, κατασκευάζεται με τις ορθές πρακτικές & οδηγίες σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα Ευρωπαϊκά περιβαλλοντολογικά πρότυπα.

Με γνώμονα αναγνωρισμένα standard και κρίσιμα σημεία ελέγχου, ορίζονται όλες οι διεργασίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας από πιστοποιημένους φορείς:

  • ISO 9001 - 2015
  • ISO 22000 – 2005

Η αξιολόγηση του αποτελέσματος μιας εκτύπωσης, είτε οπτικά είτε με αποκλειστική χρήση πυκνομετρίας ή άλλων τεχνικών, δεν αρκεί. Μόνο το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να κατευθύνει την τελική απόφαση που θα κρίνει την ποιότητα της εκτύπωσης και πρέπει να συνδυάζει τις παραπάνω εμπειρίες

Η συνεχής βελτίωση όλων όσων κάνουμε είναι κατευθυντήρια αρχή μας. Ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού αναλαμβάνει τον έλεγχο σε κάθε στάδιο παραγωγής, ακολουθώντας βασική μεθοδολογία που περιλαμβάνει:

  • Έλεγχος BCT, ECT & migration tests.
  • Πρότυπο σχέδιο δειγματοληψίας που εισάγεται σε όλα τα κύρια στάδια της παραγωγής και τα δείγματα αποθηκεύονται, σύμφωνα με την διάρκεια ζωής του προϊόντος.
  • Διορθωτικές κινήσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων που παράγει το σύστημα.
  • Quality Feedback για το τελικό παραγόμενο προϊόν

Η ποιότητα της συσκευασίας παίζει πρωταρχικό ρόλο στη συντήρηση του προϊόντος και η διασφάλισή της είναι άκρως απαραίτητη. Κατά τη φυσική ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να επιδεινωθούν κάποια από τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας, για αυτό και οι όροι παρακολούθησης της παραγωγής καθώς και η ορθή αποθήκευση και μεταφορά με την κατάλληλη προστασία, είναι πολύ σημαντικά.

Εκτελούμε τακτικά ποιοτικούς ελέγχους εφαρμόζοντας συστήματα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.